Chuyện Tử Tế - Đạo diễn Trần Văn Thủy

Chuyện Tử Tế - Đạo diễn Trần Văn Thủy
http://www.youtube.com/watch?v=3uN1qwjS2CI