viển vông:viển vông:

việc gì phải lo chuyện đúc tim tượng thánh Gióng?

trong khi cả nước còn xếp hàng đi tìm coi tim bác cất đâu!


02-09-2010 – Kỷ niệm 41 năm ngày bác đi gặp Mác.

Blogger Đinh Tấn Lực.