XIN LÊN TIẾNG VỚI TÔIXIN LÊN TIẾNG VỚI TÔI

ngồi đây mà triết lý
thế chấp nhận hòa bình
ngồi đây mà ngủ kỹ
trước thực tế chiến chinh?

ta nói cho ta biết
sự gục mặt đê hèn
đang sống như đang chết
đang ngụp giữa bùn đen

phương trời này khói lửa
“nỗi chết ấy không rời”
quay lưng không thể được
xin lên tiếng với tôi

Trần Đình Lương

Đặc san Tổng hội sinh viên Sài Gòn, 1964

Được in lại trong tập Hải đảo, năm 2004, Nxb Văn nghệ, TP HCM