Địa phương giám sát trường đại học:


Địa phương giám sát trường đại học:
"Sắp tới đây, UBND cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có quyền và nghĩa vụ kiểm tra các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn". Nguyễn Thiện Nhân - 14-11-2009 - Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009–2010 khối các trường đại học – cao đẳng.

http://www.sgtt.com.vn/Detail29.aspx?ColumnId=29&newsid=59441&fld=HTMG/2009/1115/59441