Đêm Bây Giờ Đêm Mai

Đêm Bây Giờ Đêm Mai

Trịnh Công Sơn trình bày:


Khánh Ly trình bày: