Quốc Hội nợ Nhân Dân...


Lại tiếp tục bổ xung cho Sách trắng nhân quyền VN -
Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Quang A tự nhìn lại hoạt động của QHVN:

"Quyền được thông tin là một quyền hiến định của công dân. Điều 69 của Hiến pháp hiện hành (1992) của Việt Nam nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật”. Các quyền hiến định này phải được quy định bằng các luật cụ thể. Hàng chục năm sau khi hiến pháp được thông qua vẫn chưa có các luật như vậy về các quyền được hiến định này. Đã có luật báo chí, nhưng đấy không phải là luật về quyền tự do báo chí được nêu trong hiến pháp. Các luật và quy định liên quan đến các quyền khác cũng như vậy. Đấy là một món nợ lớn của cơ quan lập pháp với nhân dân, với đất nước".

Nguồn: Nguyễn Quang A -Quyền được thông tin - http://www.diendan.org/viet-nam/quyen-111uoc-thong-tin/