@Chiêu tuyết hương hồn Nguyễn Trãi

ảnh: Xuân Bình

@Chiêu tuyết hương hồn Nguyễn Trãi

“Ngày nay, nhà Hậu Hồ chính sự phiền hà
Khiến trong nước nhân dân đồ thán
Kẻ cầm quyền đã thừa cơ tứ ngược
Bọn “tham”,”ngu” toan bán nước cầu vinh
Hãm nông thôn trong nghèo khổ, hoang tàn
Vùi dân thợ dưới hầm sâu cơ cực
Chước dối đủ muôn ngàn khóe ác
Chồng chất đã trên năm mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả luân thường
Nặng khóa liễm vét không sơn trạch
Nào lên rừng làm tôi cho “kẻ lạ”
Hoặc xuống biển xây sân “gon”, bãi đáp
Nào hố bẫy tê ngưu
Nào lưới dò hạc quý
Tàn hại cả côn trùng thảo mộc
Nheo nhóc thay từ quả phụ đến thê nhi
Máu mỡ bấy lâu nay chưa chán
Dân ta phải chịu đựng đến bao giờ?
Độc ác thay, bút trúc rừng không ghi hết tội
Nhơ bẩn thay, nước Đông Hải làm sao gột rửa…”

Vương Thục Mỹ

http://www.talawas.org/?p=11269

"Sau khi nhà… Hồ suy tàn liệu có lần Bắc thuộc thứ 5?" - Nhà báo Xuân Bình

http://xuanbinhfreelance.wordpress.com/2009/10/07/nha-h%E1%BB%93-va-th%E1%BB%9Di-k%E1%BB%B3-b%E1%BA%AFc-thu%E1%BB%99c-m%E1%BB%9Bi/