Phim tài liệu về các cuộc "cách mạng màu sắc"

Phim tài liệu về các cuộc "cách mạng màu sắc"

. Phương Nam

Tài liệu này do P.N tự ý đưa lên mạng, chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền. Xin thận trọng khi sử dụng. Nếu đây là tài liệu thuộc diện không công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thì xin vui lòng thông báo cho P.N để có biện pháp khắc phục. Xin cám ơn!

P.N chỉ muốn cung cấp thêm tài liệu cho các bạn nghiên cứu chuyên ngành.
"Cách mạng nhung" tức là "cách mạng màu sắc, cách mạng đường phố"


I. PHẦN MỞ ĐẦU:
http://www.youtube.com/watch?v=1kdOZe1KvGk&feature=player_embedded

II. CÁCH MẠNG DA CAM TẠI U-CRAI-NA:

http://www.youtube.com/watch?v=6SD-s1Q-VNQ&feature=player_embedded

III. DIỄN BIẾN CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG U-CRAI-NA:

http://www.youtube.com/watch?v=_aPAgjWqv04&feature=player_embedded

IV. CUỘC CÁCH MẠNG NHUNG TẠI GRU-DI-A:

http://www.youtube.com/watch?v=2xXw8QbZjDU&feature=player_embedded

V. CUỘC CÁCH MẠNG NHUNG TẠI NAM TƯ:

http://www.youtube.com/watch?v=QRXv_eVp1E0&feature=player_embedded

VI. SỰ KIỆN THIÊN AN MÔN - TRUNG QUỐC:

http://www.youtube.com/watch?v=qwV7rr4lkaI&feature=player_embedded

VII. KỊCH BẢN CÁCH MẠNG NHUNG

http://www.youtube.com/watch?v=hXWzByVaJVo&feature=player_embedded