thì thầm họp báo


Oct 1, '09 8:46 PM
for everyone

Mời cả nhà thưởng thức chiêu ngoại giao họp báo thì thầm của PTT kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao CHXHCNVN => tại đây