Điềm gỡ?

Điềm gỡ? Tàu cộng mừng quốc khánh bằng cờ treo ngược ở DC:


http://www.youtube.com/watch?v=9P53UFVm2-k