Chúa tầm thường, tôi nịnh hót, quốc phá gia vong...

“Nước Việt ta từ khi lập quốc đến bây giờ, chính học lâu ngày đã mất đi. Người ta chỉ tranh đua tập việc học từ chương cầu lợi... Chúa tầm thường, tôi nịnh hót, quốc phá gia vong, những tệ kia ở đó mà ra… cho nên việc học phải tuần tự mà tiến, đọc cho kỹ mà ngẫm nghĩ cho tinh, học cho rộng rồi ước lượng cho gọn, theo điều học biết mà làm, hoạ may nhân tài mới có thể thành tựu, nước nhà nhờ đó mà vững yên”.

La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp (1723-1804)