Where is Vietnam Headed in 2009?


Where is Vietnam Headed in 2009? magnify

“Người Việt thấy đất nước họ đình đốn dưới bàn tay sắt của chế độ kiểm duyệt và thủ tục khắt khe, trong lúc các chính trị gia phung phí thành quả kinh tế qua tham nhũng”.

Barbara Crossette, “Where is Vietnam Headed in 2009?”, báo The Nation 12/01/2009.