Tiếng Máu Biên Cương


Tiếng Máu Biên Cương

Tổ Quốc còn đau món nợ Tân Trào
Còn nghe buốt dọc biên cương tiếng máu
Tiếng người xưa truyền muôn đời con cháu
Một tấc giang sơn không được để hao mòn!

Tân Trào - Bản Giốc 11.2001

Bùi Minh Quốc