Tây còn biết...“Việc ông Rứa được thăng chức có thể dẫn tới việc xiết chặt về tư tưởng đối với giới trí thức, học giả, nhà báo và thậm chí cả giới thanh niên hay sử dụng internet”.
GS Carl Thayer