Trông vào chính phủ chẳng ích gì ...

“Trông vào chính phủ chẳng ích gì ...Bạn phải dựa vào chính sự quyết tâm của mình mà thôi.... Hãy tự giúp mình bằng cách đứng chung lại với nhau... bồi dưỡng nghị lực cho những người đuối sức trong hàng ngũ... kết hợp lại với nhau, đoàn ngũ hóa ... và chắc chắn bạn sẽ thắng”.
Charles Stewart Parnell