Công Dân Danh Dự Roma


Hội đồng thành phố Roma đã nhất trí thông qua quyết định trao tước Công Dân Danh Dự cho Đức Đạt Lai Lạt Ma dựa trên “những hoạt động có tầm vóc quốc tế của Đức Đạt Lai Lạt Ma nhằm tìm ra một giải pháp ôn hoà cho vấn đề của Tây Tạng và những cố gắng của ông nhằm khẳng định những điều cơ bản về nhân quyền và hoà bình giữa các dân tộc”.