Ai nhớ và ai đang muốn quên?linh hiển

Đánh xong polpot ta về ngủ

Kẽo kẹt đêm đêm võng một mình

Tiếng chân mẹ nhẹ như sương rụng

Vẫn làm giật bắn cả bình minh

Chưa xong giấc ngủ thèm như mộng

Máu lại loang từ biên giới xa

Balo gỡ xuống chờ ra trận

Lại cúi hôn lên trán mẹ già

Thôi thì chinh chiến không ai muốn

Vẫn phải sôi gan giặc đến nhà

vận trời- máu chỉ loang chừng ấy

Rừng đào linh hiển vẫn ra hoa

Đá núi nghìn năm nằm thở khói

Lau trắng nghìn năm lau trắng thêm

Cớ gì sông núi hao gầy mãi

Ai nhớ và ai đang muốn quên?

(17.2.1979-17.2.2009)

Nguồn: blog ChungDoKwan