Úp thuyền mới rõ sức dân như nước“Kể ra người dùng binh giỏi là ở chỗ biết rõ thời thế mà thôi. Được thời có thế, thì mất biến thành còn, nhỏ hoá ra lớn, mất thời không thế, thì mạnh hoá ra yếu, yên thành ra nguy, sự thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn tay”.

(Nguyễn Trãi - Quân Trung từ Mệnh Tập - bài 35, Lại dụ Vương Thông).

“Úp thuyền mới rõ sức dân như nước”.

Nguyễn Trãi