ta là gì đây?

ta là gì đây? magnify

“Một kẻ đang rình rập bên ta mà vẫn phải nghe họ xưng là ‘láng giềng tốt’; một kẻ đem tàu chiến sang giết người giữ đảo của ta vẫn xưng là ‘đồng chí tốt’; một kẻ dùng áp lực để đuổi đối tác tìm dầu của ta mà vẫn nhận là ‘bạn bè tốt’; một kẻ ngang nhiên hút dầu ngoài biển của ta mà vẫn phải gọi là ‘đối tác tốt’…”

(Đức Minh)

Thế, ta là gì đây?