Đất nước tôi...

Đất nước tôi... magnify

ĐẤT NƯỚC TÔI

Đất nước tôi cong cong như chữ S
Đội thằng Tàu “khựa” trên đầu oằn cả nỗi đau
Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Mỗi tấc đất – một tấc xương, tấc máu…

Đất nước tôi đẹp tựa gấm hoa
Sang sảng “Nam quốc” “Bình ngô” hào khí ông cha
Dám ngẫng cao đầu gọi “thiên triều” là thiên tặc
Cái quắc mắt “đầu tôi chưa rơi…” còn vọng mãi đến ngàn xa !

Đất nước tôi trông ra biển lớn
Hoàng, Trường Sa lồng lộng giữa trùng khơi
Ai bước tiếp trên đường “Ta đi tới…”
Để mối hờn gặm nhấm giang sơn ?

Đất nước tôi âm vang “sát Thát”
Già trẻ, gái trai chung bóng Diên Hồng
“Không thể tắm hai lần trong một dòng sông ?”
Ai nói ?
Trần Ích Tắc?
Lê Chiêu Thống?
Không!
Ngấm nỗi đau mà nghe biển hát…

Kim Toàn
Ngày mất HS