Bạn thuộc nhóm nào?

“1. Những người thay đổi lịch sử thì không nhiều...

2. Những người thay đổi theo lịch sử thì khá nhiều...

3. Phần còn lại bị lịch sử thay đổi...”.

Bạn thuộc nhóm nào?