Tìm tới tận đáy của vấn đề.


- Báo chí là gì?

- Báo chí là thông tin.

- Thông tin cái gì?

- Thông tin sự thật.

- Làm sao có thông tin?

- Tìm tới tận đáy của vấn đề.

- Thông tin như thế nào?

- Thông tin kịp thời và bổ ích.

- Viết như thế nào?

- Cố gắng viết ngắn, câu nào cũng có thông tin.

Huỳnh Kim (Hãy tìm đến tận đáy của vấn đề)