Trái tim đau rỏ máu dọc biên thùy

Trái tim đau rỏ máu dọc biên thùy magnify

Sau cái bắt tay xòe một lưỡi dao găm

Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở

Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ

Tay ta treo đâu nghĩ có một lần

Thời tôi sống thêm một lần súng nổ

Trái tim đau rỏ máu dọc biên thùy...

Nguyễn Trọng Tạo