nợ chung


“Muôn dân nô lệ từng đàn
Vui chi bệ ngọc, ngai vàng riêng ta
Hỡi ơi mất nước tan nhà
Cứu thù quốc sĩ ấy là nợ chung”

Vua Thành Thái