Lũ cô hồn nào đây?

"Ðêm ngày đau đáu bãi trường sa,
của cải đem về để chật nhà.
Lòng mối toan đương đường vặt vãnh,
lưỡi lằn khéo léo thuyết văn hoa.
Của phi nghĩa làm nên khắp nước
lòng bất nhân truyền để làm ca...".

Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn

(Hội Tao Ðàn - thời vua Lê Thánh Tông)