Nó & Ta SlideshowNó đốt làng ta – quên được chăng?

Nó phá nhà ta - quên được chăng?

Nó giết dân ta – quên được chăng?

Nó chiếm đất ta - im được chăng?

Nó chiếm đảo ta - im được chăng?

Nó chiếm biển ta - im được chăng?

Bấm vào đây để xem

Nó & Ta Slideshow-rồi nhẫm 16 chữ vàng-

,

,

,

Lân gia bất lương,

Xâm thổ toàn diện,

Chiếm hải trường thời,

Thôn tính tương lai.

December 15, 2007

Blogger Công Lý & S Tht

-riêng dành cho tàu khựa-