MTTQ ...là một hội từ thiện?

“Để Mặt Trận không chỉ và không phải là một tổ chức... hội từ thiện, có thể nói ngắn gọn trong 6 chữ: giám sát, phản biện, tập họp. Không đảm được 6 chữ này, Mật trận sẽ mãi mãi chỉ như một tổ chức từ thiện, hoặc tựa bình hoa đẹp làm mỗi cái chức phận... trang trí cho các dịp lễ hội…

…Tôi nhớ, tại một diễn đàn của Ủy ban Trung ương MTTQ VN, giáo sư Đào Nguyên Cát từng nêu một yêu cầu: Mặt trận nhân dịp này phải thay mặt nhân dân nêu rõ quan điểm: Nhân dân đồng ý đóng thuế đầy đủ để nuôi bộ máy hành chính thì phải được bộ máy hành chính này phục vụ tốt hơn. Mặt trận phải làm rộ lên một phong trào để cán bộ viên chức Nhà nước ý thức rõ hơn nữa là nhân dân đang đóng tiền để nuôi họ thì họ phải phục vụ nhân dân chứ không phải là gây khó khăn cho nhân dân như hiện nay”.

Trương Duy Nhất