nhiệt liệt chào mừng ngày 3 tháng 2:

"...anh Phan Thiệu Cơ, cháu đích tôn của cụ Phan Bội Châu kể rằng, ông nội của anh là cụ Phan bị quy lên thành phần địa chủ, quan lại phong kiến nên nhà cửa của Phan Bội Châu ở Nam Đàn Nghệ An và sách vở di cảo của cụ phần thì tịch thu, phần thì đốt sạch. Cụ Phan một anh hùng dân tộc vĩ đại nhất thế kỷ XX chết rồi vẫn bị đội cải cách ruộng đất sai làm hình nộm giống y người thật đem ra giữa chợ đấu tố, lấy cứt trát vào mặt hình nộm cụ Phan".

(Nguyễn Văn Trấn, Viết cho mẹ và quốc hội, tr. 150,152)