cực lực chào mừng ngày 3 tháng 2:

cực lực chào mừng ngày 3 tháng 2: magnify

“Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1954, chấm dứt hoàn toàn sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta; và tiếp đến là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, chiến thắng thế lực xâm lược hung bạo nhất, kết thúc ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông”.

Phạm Quang Nghị (diễn văn chào mừng 3/2/2009)

"Bác Mao có ở đâu xa...
Bác Hồ ta đó cũng là Bác Mao."

Chế Lan Viên