chào mừng ngày 3 tháng 2:Lưu Thiếu Kỳ: “Khi chiến tranh Đông Dương chấm dứt, ông Hồ không thể quyết định là thiết lập một chế độ tư bản hay một chế độ theo xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đã quyết định cho ông ta”.

(GS Brocheux trích dẫn tài liệu của sử gia Alain Ruscio phổ biến từ văn khố Nga Sô)