Mến gửi Ngô Ngọc Ngũ Long


nghe chôn vũ khí giết người
kể cả chất độc bằng hơi lấp dần
thoáng mừng song vội phân vân
văn nô hại gấp mười lần vùi đâu?

(trích tập thơ Nguyễn Hữu Nhật
nxb Anh Em - Bergen - Norway
tr 41)