Đừng đứng gần bức tường sắp đổ!


Số Phận

Trung thực và thông minh
Chưa đủ
Phải hành động
Số phận con người?
Đừng đứng gần bức tường sắp đổ!

Huỳnh Kim – Báo Thanh Niên 08/02/2009