Chẳng bao lâu nữa…


Chẳng bao lâu nữa… magnify

Chẳng bao lâu nữa…

...Nói thật với các anh tôi có cảm giác, chẳng bao lâu nữa Ðảng mất quyền lãnh đạo. Có thể lúc đó tụi tôi còn sống hay đã chết. Tôi nói thật suy nghĩ của một người đã chiến đấu tuy không được lâu như khai quốc công thần nhưng cũng gần 70 năm tuổi Ðảng và nhiều người cũng nói với tôi như thế chứ không phải một mình tôi.

Đại tướng Công an Mai Chí Thọ, Nguyên Bộ trưởng Bộ CA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, V và VI (1978-1991), Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI (1986-1991), là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng khóa VIII. (Bài phát biểu của một số "Cách mạng lão thành" ở Sàigòn).