chúng ta có gì nào?

chúng ta còn gì nào?

chúng ta có gì nào?...
sau những ngày nổi giận

chúng ta có gì nào?...
những năm 80-phim ĐÀI LOAN
những năm 90-Phim HỒNG kÔNG
những năm 2000-Phim TRUNG QUỐC
những năm 2007-phim HÀN QUỐC.

chúng ta có gì nào?
ngoài một nền điện ảnh èo uột
đến tự vệ cũng không xong
Sử Ta ra đứng đường
đành thuộc Sử Tàu cho tiện

chúng ta có gì nào?
sau những ngày nổi giận?

ta có...
một nền văn chương mò mẫm
quen những lối an toàn.
ta có...
mỗi ngày chạm mặt ma túy
chạm mặt tham nhũng
chạm mặt kẹt đường...
ta có nỗi buồn
lớn như định mệnh bi thảm của tổ quốc
bản đồ dính liền kẻ cướp!
biển chặn lối-cùng đường!

sau những ngày nổi giận
ta còn gì nào?

còn cái duy nhất
còn cái cuối cùng
gương mặt
NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT CÁCH YÊU ĐẤT NƯỚC MÌNH
không thể khác!


Nguồn: Blog ChungDoKwan

http://blog.360.yahoo.com/blog-Hg0onXE8eq893iD0JArCi88FNBLxbcqwuw--?cq=1&p=2263