Phê phán CNBT & BQNL… trang 13


“…Bởi vậy, mọi người Việt Nam chúng ta phải luôn nhớ rằng chừng nào mà tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh chưa bị nhân dân Trung Quốc trừng trị, thì có nghĩa là chúng ta đang phải sống bên cạnh một con dã thú chỉ chờ cơ hội để hòng nuốt trửng chúng ta… Bài học kinh nghiệm lớn của chúng ta là phải luôn luôn thấy rõ kẻ thù và âm mưu của chúng… Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam làm bộc lộ rõ hơn lúc nào hết bản chất phản động, phản cách mạng của chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyèn nước lớn của tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh…”.

(Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh – Ủy Ban Khoa Học Xã Hội VN - nxb KHXH 1979 - trang 13).

CHINA/