Phê phán CNBT & BQNL… trang 10


“…Một đặc điểm quán xuyến của tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh là thái độ tráo trở, lật lọng, sẵn sàng thay bạn đổi thù như trở bàn tay, luôn luôn kết hợp với sự lừa bịp đổi trắng thay đen, đảo lộn phải trái, bịa đặt, xuyên tạc, ăn gian nói dối một cách đê tiện.

Điều đó chứng tỏ rằng, trong chế độ hiện hành của Bắc Kinh, chức năng của các phương tiện thông tin tuyên truyền đã bị thay đổi từ bản chất: đó chỉ còn là những cái loa làm chiến tranh tâm lý để lừa bịp nhân dân trong nước và dư luận thế giới, phục vụ cho ý đồ đen tối của bọn phản động đầu sỏ.

Như vậy là bộ máy nhà nước quan liêu quân phiệt ở Bắc Kinh đã mang khá đầy đủ và rõ nét hai đặc trưng chủ yếu của bộ máy nhà nước của giai cấp tư sản trong các nước đế quốc hiện nay: sự đàn áp, nô dịch bằng một hệ thống khổng lồ những công cụ bạo lực và sự đàn áp, nô dịch về tư tưởng thông qua chiến dịch tuyên truyền, chiến tranh tâm lý bằng mọi phương tiện và mọi thủ đoạn…”.

(Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh – Ủy Ban Khoa Học Xã Hội VN - nxb KHXH 1979 - trang 10).

chinabaodung