Phê phán CNBT & BQNL… trang 9“…Đó là sự phát triển tới mức cao nhất của một chuỗi âm mưu, thủ đoạn của bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn ở Bắc Kinh hòng khuất phục và thôn tính nước ta đã được chúng thực hiện hàng chục năm nay. Đó cũng là một giai đoạn mới về chất trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh… Chúng đã lộ nguyên hình là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của nhân dân Việt Nam, của nhân dân các nước Đông Dương. Trước con mắt của nhân loại công bằng, chính trực, chúng tự phơi bày ra là một tập đoàn phản động, xâm lược, cực kỳ hiếu chiến…”.

(Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh – Ủy Ban Khoa Học Xã Hội VN - nxb KHXH 1979 - trang 9).

trang9-view

!!!

Vietnam China Protest

!!!