kính thưa


kính thưa magnify

Kính Thưa

Kính thưa ông Phạm Văn Đồng
Tại sao bán nước bằng công hàm-Liều ?
Kính thưa bác Lê Khả Phiêu
Hiệp định để mất bao nhiêu đất nhà ?
Bác Lương, bác Khải tài ba
Vùng vịnh Bắc Bộ phân ra thế nào
Biển Đông dân đổ máu đào
Huân chương các bác nhận nào thẹn không ?
Kính thưa Dân biểu quý ông
Phê chuẩn hiệp định sao không biết gì
Bây giờ hải đảo lâm nguy
Cứ câm miệng hến đích thì Việt gian
Kính thưa các bố Công an
Biểu tình yêu nước sao đàn áp dân
Kính thưa Người Việt xa gần
Nếu không lên tiếng mất lần giang san
Có câu Nước mất Nhà tan.

Ngô Việt