Phê phán CNBT & BQNL… trang 7-8“…Thật khó có thể chỉ dùng vốn từ hiện có để nói lên được đầy đủ tội ác, sự sa đọa về chính trị, sự biến chất về nhân cách của tập đoàn phản động Bắc Kinh hiện nay… Đây là trường hợp phản bội ghê tởm nhất đối với phong trào cách mạng trong toàn bộ lịch sử loài người…Đây là thời điểm xác định thái độ đối với tất cả những người nào trên thế giới tự cho mình là cách mạng, là tiến bộ…, đây là lúc xác định anh là ai, anh là người như thế nào…”.

(Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh – Ủy Ban Khoa Học Xã Hội VN - nxb KHXH 1979 - trang 7-8).

trang8image1

!!!

trang8w7