Đồng bào Nam Cali hiệp thông cầu nguyện


Đồng bào Nam Cali hiệp thông cầu nguyện magnify
Gần 10,000 đồng bào Nam Cali hiệp thông cầu nguyện
cùng bà con Thái Hà - Tòa Khâm vào tối ngày 26-9-2008