nói không hết


nói không hết magnify

“Tội ác của chế độ này, từ 40 năm nay, thật nói không hết”.

Nguyễn Văn Trấn

(Viết Cho Mẹ và Quốc Hội – 1995 – trang 373)