Tháng Cân Đo


Tháng Cân Đo magnify

Tháng Cân Đo

Sống và Làm Việc theo Hiến Pháp và Luật Pháp

Vì Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc,

Dân Giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng, Văn Minh:

Hãy tự đo vòng ngực, chiều cao và cân nặng

trước khi ra đường

hay tiến lên
Xã Hội Chủ Nghĩa!!!

(Lệnh của Bộ Giao-Tế)