gieo và gặt


gieo và gặt magnify

Gieo gió thì gặt bão

Gieo bão thì gặt gì?

Hỏi những người gieo bão

Họ đang tìm đường dông.

(Nhại thơ Vũ Cận)