Họ lột trần sự gian dối của lãnh đạo



Họ lột trần sự gian dối của lãnh đạo

Họ lột trần sự gian dối của lãnh đạo
Hai phóng viên
Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và
Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ)
đưa tin về vụ lãnh đạo PMU 18 cá độ
hàng triệu USD bằng tiền viện trợ.

Họ lột trần sự gian dối của lãnh đạo.
Họ bị ghép tội vi phạm điều 10 luật báo chí:

“Không được tiết lộ bí mật Nhà nước,

bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại
và các bí mật khác”
Họ bị truy tố về tội danh
"lợi dụng các quyền tự do dân chủ"!!!