Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng?

Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng? magnify

TỔ QUỐC BAO GIỜ
NHỤC THẾ NÀY CHĂNG ?Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Tổ Quốc bao giờ
nhục thế này chăng ? *

Hãy trông kìa !
Bọn thẻ đỏ tim đen tiếm quyền hóa giặc
Bịt miệng người kêu nỗi đau Ải Bắc
Bóp cổ người thét nỗi nhục Hoàng Sa
Sông có nghe nỗi nhục chuyển sơn hà ?

Hãy trông kìa !
Bọn thẻ đỏ tim đen tiếm quyền hóa giặc
Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp
Móc túi dân
Cướp đất dân
Bóp cổ dân
Nỗi oan dâng núi thét sông gầm…

Hỡi sông Hồng
Hỡi sông Hồng
Hỡi sông Hồng tiếng thét bốn nghìn năm
Tổ Quốc bao giờ
nhục thế này chăng ?

Đà Lạt 12.09.2008

BÙI MINH QUỐC


------------------------------------------------------
* Bài “Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng?

của Chế Lan Viên có 2 câu mở đầu:

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm

Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ?