Nguyễn Việt Chiến

Nguyễn Việt Chiến
Nguyễn Việt Chiến magnify

Mỗi người chỉ có hai thước đất để vùi thân
Nhưng lại có sau lưng mình cả ngàn năm trận mạc

Nguyễn Việt Chiến