Siêu phẩm: Nước hoa Bình Thường


Siêu phẩm: Nước hoa Bình Thường magnify

Siêu phẩm: Nước hoa Bình Thường

Thần Công Lý đã từng dùng,

và đã mồi chài được Thần Tự Do.

Siêu phẩm của Ban Tuyên Giáo Trung Ương

Đã Cầu chứng Tại tòa ngày 14 tháng 10.

Bảo đảm chất lượng tuyệt hảo:

Mọi Bất Thường

đều trở thành Bình Thường.